Вступ

  1. Актуальність теми

Реформування національної системи освіти України, сучасні тенденції світової інтеграції зводять проблему розвитку особистості в ранг пріоритетних завдань. Нові освітні стандарти будуть ґрунтуватися на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей ціложиттєвої освіти», але не обмежуватимуться ними. Серед основних компонентів формули нової української школи є формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві (Додаток 1. Формула нової школи). У проекті нового базового Закону «Про освіту» визначено, зокрема, 10 груп компетентностей (Додаток 2. Десять ключових компетентностей нової української школи).

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,проект «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років», проект базового закону «Про освіту», Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа» орієнтують на розвиток особистості, її вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

У зв’язку з цим принципово змінюється позиція вчителя. Він перестає бути носієм «об’єктивного» знання, яке намагається передати учням. Сучасний вчитель повинен створити середовище, в якому стає можливим вироблення кожним учнем на рівні розвитку його інтелектуальних та інших здібностей певних компетенцій, формування особистісних якостей, розвиток навичок комунікативної культури, формування вмінь самостійно приймати рішення в умовах невизначеності, вироблення вмінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дії, формування навичок та прийомів усебічного аналізу ситуацій, прогнозування способів розвитку ситуацій. Створенню такого середовища сприяє впровадження в навчальний процес Case study (кейс-метод, метод аналізу ситуацій, метод ситуаційних вправ, ситуаційний метод).

Кейс-метод – це одна з інтерактивних методик, що набула популярності у Великобританії, США, Німеччині, Данії та інших країнах. Його розробили англійські науковці М. Шевер, Ф. Едейем та К. Єйтс.Саме методиці Case study відводитьсяважливе місце для вирішення сучасних проблем у навчанні.

Перевага даного методу полягає у тому, що він одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало поєднує навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і ефективним у реалізації сучасних завдань системи освіти.

Твердо переконана, необхідно впроваджувати кейс-метод в процес вивчення інформатики та інформаційних технологій. Дана методика дозволяє на практиці реалізувати компетентісний підхід, що розвиває методичну систему інформатики, збагачує зміст дисципліни. Саме тому вважаю важливим дослідження цього методу (для формування загального уявлення) та можливість використання його при викладанні інформатики. Це зумовило вибір теми мого дослідження «Кейс-метод як умова реалізації компетентнісного підходу в процесі вивчення курсу інформатики у 8 класі».

  1. Науково-понятійний апарат

Предметом мого педагогічного дослідження є процес впровадження методу активного навчання на основі реальних ситуації, з метою реалізації компетентнісного підходу під час вивчення курсу інформатики в 8 класі.

Об’єктом дослідження є способи впровадження кейс-методу та ефективність його застосування на уроках інформатики.

Гіпотеза: ключовим завданням освіти ХХІ століття є розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє.

Очікувані результати дослідження: розвиток учнями аналітичних навичок: вміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, виокремлювати суттєву і несуттєву інформацію, аналізувати, подавати та знаходити її, мислити чітко й логічно; практичних навичок: формування на практиці навичок використовувати теорію, методи і принципи; творчих навичок: генерування альтернативних розв’язань; комунікативних навичок: вміння вести дискусію, переконувати, захищати власну точку зору; соціальних навичок: вміння слухати, аргументувати різні точки зору, підтримувати дискусію, аналіз думок інших і власних.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію використання кейс-методу як однієї з основних умов реалізації компетентнісного підходу в процесі вивчення курсу інформатики у 8 класі.

Практичне значення дослідження полягає в застосуванні  методів і прийомів використання інтерактивної технології навчання Case study на уроках інформатики; розробці навчальних занять з інформатики для учнів 8 класів, а також виховних заходів, які можуть знайти застосування в практиці роботи вчителя школи ІІ ступеня.