УРОК 1. Інформатика 11 клас

Зміст уроку:

Поняття об'єкта і моделі.

Типи моделей.

Основні етапи комп'ютерного моделювання

Домашнє завдання

 

Поняття об'єкта і моделі.

Для вивчення властивостей та взаємозв’язків об’єктів люди проводять різноманітні дослідження.

  Але не завжди можна або доцільно досліджувати самі предмети, процеси або явища безпосередньо.

  В таких випадках створюються і досліджуються не самі об’єкти, а їхні моделі.

Об'єкт, який зберігає суттєві ознаки того об'єкта, що вивчається, й заміщає його під час дослідження, називається моделлю.

У широкому розумінні модель – це аналог, образ якого-небудь об’єкта, процесу або явища, що зберігає його істотні риси.

 Вивчення моделі – це основний спосіб дослідження реальних об’єктів, процесів чи явищ.

Модель об’єкта – це новий об’єкт, що відображає основні властивос-ті даного об’єкта, суттєві для його дослідження.

  Процес створення та дослідження об’єктів на основі їх моделей називається моделюванням.

Комп'ютерне моделювання – це використання в цьому процесі комп'ютера як потужного сучасного засобу обробки інформації. Завдяки комп'ютеру суттєво розширюються галузі застосування моделювання, а також забезпечується всебічний аналіз отриманих результатів.

Навіщо створювати моделі? 
● оригінала на момент дослідження може не існувати (наприклад, загиблий материк  Атлантида або можлива «ядерна зима»,);

● реально цей об'єкт не можна побачити цілком (наприклад, земну кулю, усю сонячну систему або атом);

● дослідник хоче побачити об'єкт, але не має можливості потрапити на місце його знаходження (наприклад: Ейфелева вежа);

● процес, який досліджується, небезпечний для життя (наприклад, ядерна реакція). 

Приклади різних моделей:

-викрійка сукні;

-збірна модель літака;

-креслення деталі;

-закон Ньютона;

-формула хімічної речовини.

Вгору

Типи моделей

Моделі поділяються на види за допомогою різних способів: залежно від призначення, чинника часу, способу реалізації тощо.

За способом реалізації моделі поділяються на матеріальні та інформаційні.

Матеріальна модель – це модель об’єкта, подана у   вигляді матеріального об’єкта (предмета).

Інформаційна модель – це модель  об’єкта, подана у вигляді його опису.

Інформаційні моделі призначені для проведення теоре-тичних досліджень.

Інформаційні моделі можуть подаватись:

-словесно;

-графічно;

-структурно;

-математично;

-алгоритмічною мовою;

-спеціальними символами.

За способом подання:

- вербальні - інформаційні моделі, створювані засобами усної мови.

- знакові - створюються за допомогою умовниз знаків і символів. Окремий вид інформаційних знаковий моделей утворюють математичні моделі, які становлять сукупність математичних формул, що відображають залежності між параметрами об'єкта.

Математична модель – це модель, сформульована мовою математики і логіки.

Математична модель,  реалізована за допомогою програмних засобів на комп’ютері називається комп’ютерною.

За призначенням моделі поділяються на:

• навчальні — наочні посібники, тренажери, навчальні програми;

• дослідні — створюються для дослідження характеристик реального об'єкта (наприклад, модель теплоходу перевіряється на плавучість,);

• науково-технічні — для дослідження процесів та явищ (наприклад, ядерний реактор);

• ігрові моделі — для вивчення можливої поведінки об'єкта в непередбачених ситуаціях (військові, спортивні);

• імітаційні моделі — виконується імітація дійсної ситуації (наприклад: випробування лікарських препаратів, політ собаки в космос).

За чинником часу:

- статичні - модель відображає стан об'єкта в певний фіксований період часу;

- динамічні - відтворюють зміни об'єкта, які відбуваються з плином часу.

Вгору

 

Основні етапи комп'ютерного моделювання

1. Постановка завдання та його аналіз

Метою етапу є конкретизація й уточнення задачі моделювання.

2. Побудова інформаційної моделі.

Метою етапу є встановлення та опис залежностей мід параметрами моделі. 

3. Розробка методу й алгоритму дослідження моделі.

Метою етапу є складання алгоритму дій для одержання потрібних результатів.

4. Розробка комп'ютерної моделі.

Метою етапу є одержання комп'ютерної моделі, придатної для дослідження.

5. Проведення комп'ютерного експерименту.

Метою етапу є дослідження моделі та з'ясування на цій основі властивостей об'єкта моделювання.

Вгору

Домашнє завдання

Опрацювати Параграф 1.1. підручника (автор Й.Я.Ривкінд)

Виконати завдання 7, 8 підручника на ст. 10  (автор Й.Я.Ривкінд)

Виконати вправу "Класифікація моделі за способом реалізації"