УРОК 1-2. Інформатика 9 клас

Зміст уроку

Інформація та інформаційні процеси.

Інформатика як наука та як галузь діяльності людини.

ЦІКАВО!

Інформаційні технології та інформаційні системи.

Інформаційне суспільство

 

Інформація та інформаційні процеси.

З точки зору науки інформатики поняття інформація має таке визначення:

Інформація – це сукупність відомостей про об’єкти, події, процеси та явища, що відбуваються в живій та неживій природі, і які зменшують ступінь невизначеності та неповноти знань.

В більш широкому, загальнонауковому значенні інформація – це поняття, яке включає в себе обмін повідомленнями між людьми, обмін сигналами між живою та неживою природою, обмін сигналами між людьми та пристроями.

Повідомлення – це форма представлення інформації у вигляді розмови, жестів, тексту, зображень, цифрових даних, графіків, таблиць тощо.

За способом подання повідомлення можуть бути текстові, числові, графічні, звукові, умовні сигнали, спеціальні позначення, комбіновані.

            За способом сприйняття повідомлення поділяються на візуальні, смакові, звукові, нюхові, тактильні, комбіновані. 

Дані – це інформація, представлена у вигляді, зручному для її зберігання, опрацювання та передавання.

Дані можуть бути подані у числовому вигляді, текстовому, графічному, звуковому, а також за допомогою спеціальних сигналів.

Властивості інформації: об’єктивність, змістовність, повнота, доступність, цінність, актуальність, своєчасність, точність, достовірність, зрозумілість

         Ту частину повідомлення, яка не несе корисної інформації, називають шумом

         Якщо ви отримали повідомлення для вирішення конкретної пробле­ми, частина якого є для вас корисною, а частина - зайвою, непотрібною і не стосується безпосередньо цієї проблеми, то кажуть, що таке повідом­лення має інформаційну надлишковість

Об’єкти – це якась частинка навколишнього світу, яку ми розглядаємо як єдине ціле.

Інформаційні процеси – це процеси отримання, збирання, зберігання, пошуку, обробки і передавання повідомлень.

 

Процес збирання інформації включає в себе процес пошуку та процес відбору необхідних повідомлень з різних джерел.

Процес обробки інформації полягає в тому, що ви маєте якісь вихідні дані і в процесі обробки їх отримуєте іншу інформацію.

 

Процес зберігання, тут ми можемо вказати будь-які способи зберігання інформації,

Передача інформації як і її отримання – це реальний фізичний процес, при якому відбувається переміщення певної інформації в просторі.

Процес предачі та отримання повідомлень складається з наступних компонентів:

·        джерела інформації;

·        приймача інформації;

·        носія інформації;

·        середовища передачі.

Вгору

 

Інформатика як наука та як галузь діяльності людини.

Інформатика — наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень.

Інформатика як наука сформувалась у середині ХХ ст. Передумовою її появи стало зростання обсягу інформації, яку треба було швидко опрацьовувати в різних галузях діяльності людини, зокрема, для прийняття рішень щодо управління технологічними процесами й у військовій галузі. Поле діяльності науки інформатики визначають такі основні поняття: інформація, дані, модель, аналіз даних, алгоритм, програма. 

Метою науки інформатики є пошук нових знань в різних галузях людської діяльності за допомогою комп'ютерної техніки

Методи інформатики як науки ґрунтуються на уявленнях, спільних для природничо-математичних наук. Такими уявленнями є: об’єктивність знань, отриманих із досвіду, потреба перевіряти мисленнєві побудови експериментом. 

Інформатика як галузь діяльності людини тісно пов’яза­на з інформатикою як наукою і на практиці використовує її досягнення.

Інформатика — це наука, що вивчає структуру і загальні властивості даних, а також методи їх засоби їх створення, збереження, опрацювання, передавання та використання в різних галузях людської діяльності

Науку інформатика поділяють на теоретичну і прикладну. Теоретична інформатика розробляє математичні методи реалізації інформаційних процесів. Прикладна інформатика вивчає пи­тання проектування комп’ютерів, комп’ютерних мереж, штучного інтелекту та інше.

Вагомий внесок у розвиток кібернетики та інформатики зробили українці Віктор Глушков (1923-1982), який є засновником інформатики як науки в Україні, і Микола Амосов (1913-2002) відомий своїми роботами в галузі штучного інтелекту.

Кібернетика — наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних системах управління. (В. Глушков)

Засновником кібернетики як науки, а відпо­відно й інформатики, вважають американського вченого Норберта Вінера (1894-1964).

Норберт Вінер

Микола Амосов

Віктор Глушков

ЦІКАВО!!!

Вгору

Інформаційні технології та інформаційні системи.

Технологія - це сукупність прийомів і методів реалізації конкретного процесу, шляхом послідовних операцій для досягнення високої ефективності в певному виді діяльності.          

Інформаційні технології — це сукупність методів і прийомів, що використовують з метою збирання, зберігання, розповсюдження й використання різноманітних даних для потреб користувача.

Сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання і передачі даних називають інформаційною системою.

Вгору

Інформаційне суспільство

Інформаційне суспільство — нова фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є дані й знання.

Основні аспекти інформаційного суспільства:

*технологічний  поширення інформаційних технологій у суспільному житті;

*соціальний формується «інформаційна свідомість», інформаційна культура в вільному доступі до інформації;

*економічний інформація стає провідним ресурсом економіки;

*політичний свобода одержання й поширення інформації впливає на політичні процеси;

*культурний визнання культурної цінності інформації сприяє утвердженню інформаційних цінностей в суспільстві.

Інформаційне суспільство це суспільство глобальних компетентностей.

Компетентність — від лат. competentia — коло питань, у яких людина добре розуміється.

Для учнів інформатична компетентність означає сформовані вміння ефективно використовувати ІКТ для навчання.

Інформаційна культура передбачає знання та дотримання етичних норм і законодавства у сфері інформаційних технологій.

Авторське право – галузь права інтелектуальної власності; покликане захищати лише зовнішню форму вираження об’єкта (літературні, художні, аудіо-, відеотвори, комп’ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори), тобто їх “матеріальне втілення”.

Інтелектуальна власність — це власність на результати інтелектуальної та творчої діяльності.

Етичні та правові норми при створенні й використанні інформаційних ресурсів ґрунтуються на дотриманні:

– конфіденційності – права людини на автономію, свободу і дотримання таємниці особистої інформації, права на захист від утручання інших людей у приватне життя в інформаційному просторі;

– доступності – права кожної людини на отримання інформації, доступ до інформаційних технологій і до будь-якої необхідної інформації, дозволеної для доступу в будь-який час і в будь-якому місці;

– інформаційної свободи – права вільного доступу до інформації і вільного висловлювання думок;

– захисту суспільства та кожної людини від негативної інформації, що становить загрозу національній безпеці через дії хакерів, доступність чи поширення інформації про наркотики, зброю тощо, небезпеку терористичних актів;

– права власності на інформацію і норм авторського права;

– точності – строгого дотримання інструкцій з використання та опрацювання інформації, чесного й відповідального ставлення до інтелектуальної власності, правомірного використання у своїх працях творів інших людей. 

Плагіат – привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Плагіат розглядається як шахрайство, крадіжка чужого твору чи його частини. 

Використовуючи інформацію з чужих творів, слід дотримуватися таких правил цитування:

– думка автора наводиться дослівно – береться в лапки, в квадратних дужках після неї вставляється посилання на джерело (його порядковий номер зі списку використаної літератури, який додається);

– цитується великий уривок тексту – його можна не брати в лапки, а відділяти від основного тексту певним способом (шрифтом, накресленням, кеглем, абзацними відступами тощо);

– застосовується скорочення цитати – місце скорочення позначається квадратними дужками з трикрапкою всередині;

– здійснюється перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків певних слів – цитата не береться в лапки, але в квадратних дужках, після неї, вставляється посилання на джерело (його порядковий номер зі списку використаної літератури, який додається).
 

Вгору