Урок 1-2 Інформатика 8 клас

Зміст уроку:

Інформація. Інформаційні процеси

Кодування та декодування повідомлень

Двійкова система числення

Практичні завдання

 

Інформація. Інформаційні процеси

З точки зору науки інформатики поняття інформація має таке визначення:

Інформація – це сукупність відомостей про об’єкти, події, процеси та явища, що відбуваються в живій та неживій природі, і які зменшують ступінь невизначеності та неповноти знань.

В більш широкому, загальнонауковому значенні інформація – це поняття, яке включає в себе обмін повідомленнями між людьми, обмін сигналами між живою та неживою природою, обмін сигналами між людьми та пристроями.

Повідомлення – це форма представлення інформації у вигляді розмови, жестів, тексту, зображень, цифрових даних, графіків, таблиць тощо.

За способом подання повідомлення можуть бути текстові, числові, графічні, звукові, умовні сигнали, спеціальні позначення, комбіновані.

За способом сприйняття повідомлення поділяються на візуальні, смакові, звукові, нюхові, тактильні, комбіновані. 

Дані – це інформація, представлена у вигляді, зручному для її зберігання, опрацювання та передавання.

Дані можуть бути подані у числовому вигляді, текстовому, графічному, звуковому, а також за допомогою спеціальних сигналів.

Властивості інформації: об’єктивність, змістовність, повнота, доступність, цінність, актуальність, своєчасність, точність, достовірність, зрозумілість

 Ту частину повідомлення, яка не несе корисної інформації, називають шумом

Якщо ви отримали повідомлення для вирішення конкретної пробле­ми, частина якого є для вас корисною, а частина - зайвою, непотрібною і не стосується безпосередньо цієї проблеми, то кажуть, що таке повідом­лення має інформаційну надлишковість

Об’єкти – це якась частинка навколишнього світу, яку ми розглядаємо як єдине ціле.

Інформаційні процеси – це процеси отримання, збирання, зберігання, пошуку, обробки і передавання повідомлень.

 

Процес збирання інформації включає в себе процес пошуку та процес відбору необхідних повідомлень з різних джерел.

Процес обробки інформації полягає в тому, що ви маєте якісь вихідні дані і в процесі обробки їх отримуєте іншу інформацію.

 

Процес зберігання, тут ми можемо вказати будь-які способи зберігання інформації,

Передача інформації як і її отримання – це реальний фізичний процес, при якому відбувається переміщення певної інформації в просторі.

Процес предачі та отримання повідомлень складається з наступних компонентів:

·        джерела інформації;

·        приймача інформації;

·        носія інформації;

·        середовища передачі.

Вгору

 

Кодування та декодування повідомлень

Опрацювання повідомлень є одним із головних способів збільшення їх кількості. У результаті опрацювання повідомлення одного виду можна отримати повідомлення інших видів.

Кодування та декодування повідомлення – це процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подане повідомлення, іншою послідовністю сигналів без зміни змісту самого повідомлення.

Комп’ютер може працювати лише з інформацією представленою в цифровій формі.

Вся інформація, яка обробляється на комп’ютері кодується за допомогою лише двох електричних сигналів, які позначають умовно 1 і 0.

Кодування повідомлень з використанням двох символів називається двійковим або бінарним.

Цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називається біт, найменша одиниця вимірювання інформації

Основною одиницею вимірювання інформації є байт, що відповідає восьми розрядам двійкового коду.

Поряд з бітами та байтами для вимірювання інформації використовуються інші похідні одиниці :

1 Кбайт=210  байт = 1024 байт

1 Мбайт=220 байт = 1024 Кбайт=1 048 576 байт

1 Гбайт=230 байт = 1024 Мбайт=1 048 576 Кбайт=1 073 741 824 байт

1 Тбайт=240 байт = 1024 Гбайт = 1 048 576 Мбайт=1 073 741 824 Кбайт =1 099 511 627 766 байт

Довжина двійкового коду текстового повідомлення – це кількість байтів у двійковому коді цього повідомлення.

При змістовому підході ми кажемо, що повідомлення, яке зменшує невизначеність знань у два рази, несе 1 біт інформації. Творцем цієї теорії є американський інженер Клод Шеннон.

2i= N

Буквою N позначається кількість можливих подій,

Літерою i(маленька) позначається кількість інформації в повідомленні про те, що сталася одна з N подій.

Дуже важко описати за допомогою комп’ютера змістовий підхід до вимірювання інформації, тому був створений алфавітний підхід. Його ще називають об’ємним.

Інформаційний обсяг повідомлення визначається за формулою

V=K×i,

V – інформаційний об`єм, який вимірюється в бітах, байтах, кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах.

K- кількість символів в повідомленні

 

i – інформаційна вага одного символу, яка вимірюється в кількості біт в одному символі

 

Вгору

 

Двійкова система числення

Двійкова система числення. Будь-яке число у двійковій системі числення записується у вигляді певної послідовності ну­лів та одиниць.

Переведення цілого числа з десяткової системи числення до двійкової здійснюється шляхом його послідовного цілочисельного ділення на 2, поки в частці не вийде 1. Остання частка та остачі від ділень, якщо їх прочитати справа наліво, утворюють число в двійковій системі. Спробуємо перевести за наведеним алгоритмом десяткове число 23 до двійкової системи числення.

 

Отже, 23(10) = 10111(2)

Алгоритм переведення чисел з двійкової системи до десят­кової безпосередньо спирається на визначення позиційної системи числення. Всі розряди домножуються на відповідні степені двійки (крайній справа – на 1, наступний – на 2 і т.д.), після чого отриманідобутки додаються за правилами десяткової системи.

Приклад.

(101011)2 = 1·25+0·24+1·23+0·22+1·21+1·20 = 43.

Для спрощення обчислень можна використовувати такий ко­рисний практичний прийом: записати над кожним розрядом його вагу і знайти суму чисел, які стоять над ненульовими розря­дами.

œЗапропонуйте учням виконати переведення десяткових чисел від 1 до 10 у двійкову систему. Учнів можна поділити на групи.

Звірте отримані результати з результатами, поданими в таб­лиці.

Додавання однорозрядних двійкових чисел здійснюється за такими правилами:

0+0 = 0; 0+1 = 1+0 =1; 1+1 = 10 (одиниця переноситься в старший розряд).

 З урахуванням цих правил арифметичні операції над двій­ковими числами (додавання, віднімання, множення, ділення) здій­снюються аналогічно до звичних десяткових операцій. Для при­кладу додамо «стовпчиком» двійкові числа 11 і 101:

 Для самоперевірки виконаємо додавання десяткових екві­валентів. Двійковому числу 11 відповідає десяткове число 3, а двійковому 101 – десяткове 5. Сума 5+3 дорівнює 8, що в двійко­вій системі числення записується як 1000. Отже, обчислення ви­конані правильно.

Вгору

 

Практичні завдання

1. Розрахувати кількість інформації, що міститься у повідомленні "Я вивчаю інформатику!"

Відповідь напишіть в байтах та бітах.

2.  Підручник з інформатики займає в пам’яті комп’ютера 1,5 Мбайт.

Визначити кількість байт.

3. Підручник з історії містить 400 сторінок, на кожній сторінці - 40 рядків, у кожному рядку - 60 символів. Який обсяг інформації в книзі?

Відповідь в байтах та Кб.

4. Розрахувати кількість сторінок тексту, які можна розмістити в комп’ютері при об’ємі вільної оперативної пам'яті 80 Кбайт, якщо на кожній сторінці - 40 рядків, а у кожному рядку - 60 символів.

Вкажіть максимально можливу кількість сторінок.

5. Який інформаційний об’єм буде мати сканований графічний файл розміром 10,2 х 15,2 см при розділовій здатності сканера 600 dpi(точок на дюйм) і глибина кольору 24 біти.

Відповідь напишіть в Мб, округливши до цілого числа.

6. Дізнайтеся об’єм звукового файлу довжиною звучання 2,5 хвилини при частоті дискретизації 48 кГц та глибині 16 бітів.

Відповідь напишіть в Мб, округливши до цілого числа.

7. Перевести у двійкову систему числення: 105, 76, 33, 93.

8. Переведіть числа з двійкової системи числення у десяткову: 100001, 111000, 1101, 100110, 1011, 111.

Вгору