Бібліографія

Нормативні документи

 1. Указ Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні до 2021 року» : офіц. текст від 25 червня 2013 року №344/2013 /  [Електронний ресурс] / Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013;
 2. Проект «Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років» : [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України : офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797/;
 3. Проект Закону «Про освіту» : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57141;
 4. Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа» : Міністерство освіти і науки України : офіційний веб-портал. –Режим доступу : // http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf.

Навчально-методична література

 1. Бобохуджаев Ш.И., Юлдашев З.Ю. Инновационные методы обучения: особенности кейс-стади метода обучения и пути его практического использования: метод. пособ. / Ш.И. Бобохуджаев, З.Ю. Юлдашев. – Ташкент. – 2006. – 88 с.;
 2. Михайлова Є.А. Кейс и кейс-метод. – М. : Центр Марк. исслед. и меседж., 1999;
 3. Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода / Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю.П.  – Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.;
 4. Сурмін Ю.П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології : Кол. моногр. – К. : МАУП, 2005;

Інтернет-ресурси

 1. Александр Долгоруков. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения : [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://www.vshu.ru/
 2. Багиев Г.Л., Наумов В.Н. Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием кейс-метода : [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://www.marketing.spb.ru/
 3. Желізняк Л.Д. Кейс-технологія. Збірка кейсів з інформатики. : [Електронний ресурс]  – Режим доступу :  http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/31951/
 4. Зубар К.І. Кейс-метод – яскравий приклад інтерактивних технологій : [Електронний ресурс]  – Режим доступу : https://pedkab.wordpress.com/2013/01/28/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4/
 5. Мікровидання. Метод кейсів (вирішення практичних проблем). : [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://pidruchniki.com/18380828/pedagogika/mikrovikladannya
 6. Сурмін Ю.П. Кейс-метод: становлення та розвиток в Україні : [Електронний ресурс]  / Visnyk NAPA • 2'2015 – Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/06/04.pdf
 7. Ягоднікова В.В. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців. : [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Pedagogica/25496.doc.htm